Блог митного брокера

Post Top Ad

Автомобілі

Імпорт

Post Top Ad

Про сертифікат EUR 1

Імпортери та експортери, звертаємо вашу увагу на заповнення сертифікату EUR 1 при відправленні вантажу. Адже дрібні, на перший погляд, невідповідності можуть вплинути на нарахування митних платежів при оформленні імпорту.
Рекомендуємо звернути увагу на такі моменти:
- чи заповнені усі обов'язкові поля
- чи інформація вказана без помилок
- чи однозначно можна ідентифікувати товар (якщо ні, чи є зазначені відповідні документи, згідно яких це можливо зробити)
- перевірте відповідність дати
- чи відмітки митниці зроблені чітко
Нижче даємо короткий витяг з вітчизняного порядку заповнення.Заповнення сертифіката

1. Сертифікат заповнюється однією з мов, якими укладено Угоди, та згідно з нормами законодавства України машинописом або друкованими літерами від руки чорнилом. Усі аркуші сертифіката мають бути заповнені однотипно, чітко та акуратно. У сертифікаті не повинно бути підчисток або слів, написаних поверх інших слів. У разі внесення будь-яких змін неправильна інформація закреслюється та додається правильна. Зміни щодо правильної інформації мають вноситись експортером або його уповноваженим представником, що склав сертифікат, та засвідчуватись печаткою посадової особи структурного підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката (далі - посадова особа митниці).
2. Сертифікат заповнюється на одну партію товару(ів), що експортується(ються).
3. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 сертифіката є обов’язковими для заповнення експортером на лицьовому боці сертифіката. Графи 3, 6, 10 сертифіката заповнюються за бажанням експортера на лицьовому боці сертифіката.
4. Графи 7, 11 заповнюються посадовою особою митниці на лицьовому боці сертифіката.
5. Графа 13 заповнюється на зворотному боці сертифіката митними органами країни імпорту товару(ів) у разі направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).
6. Графа 14 заповнюється на зворотному боці сертифіката центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, за результатом здійснення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката за запитом митного органу країни імпорту товару(ів).
7. Номер сертифіката, що складається з літерних знаків та дев’яти цифр, заповнюється посадовою особою митниці на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті за такою схемою:
№ А XXX.ММММММ,
де А - незмінний символ;
XXX - перші 3 цифри коду митниці, яка видала сертифікат, згідно з Класифікатором ДФС, митниць ДФС та їх структурних пiдроздiлiв, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи;
ММММММ - порядковий номер сертифіката, що присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиниці. Кожна митниця веде окрему нумерацію виданих нею сертифікатів.
8. Графи сертифіката мають заповнюватися з дотриманням таких вимог:

Графа 1 “Експортер”

Зазначаються найменування та місцезнаходження (якщо експортер - юридична особа) або ім’я, прізвище та місце проживання (якщо експортер - фізична особа). Експортер вказується відповідно до даних контракту/доповнень до контракту.
У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім’я, прізвище вантажовідправника товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження/місце проживання).

Графа 2 “Сертифікат, що використовується у преференційній торгівлі між _________ та ________”

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоди, в тому числі у випадку видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 3 “Одержувач вантажу”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення до графи вносяться найменування та місцезнаходження (якщо вантажоодержувач - юридична особа) або ім’я, прізвище та місце проживання (якщо вантажоодержувач - фізична особа) вантажоодержувача товару(ів) в країні, зазначеній у графі 5.
У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються найменування або ім’я, прізвище вантажоодержувача товару(ів) в Україні та його повна адреса (місцезнаходження/місце проживання).

Графа 4 “Країна, група країн або територія, з яких походять товари”

Зазначається назва країни - Україна.
У разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку у графі зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди.

Графа 5 “Країна, група країн або територія призначення”

Зазначаються назва країни або назви групи країн, що підписали Угоди. У графі зазначається Україна у разі видачі сертифіката на підставі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження згідно з вимогами розділу VI цього Порядку.

Графа 6 “Транспортні реквізити”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товар(и), що експортуються, та його маршрут переміщення. Графа не заповнюється, якщо невідомо, який саме транспортний засіб прибуде в країну.

Графа 7 “Ремарки”

У випадках, встановлених розділами IV, V цього Порядку, до графи посадовою особою митниці вносяться записи “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DUPLICATE”.
У випадку, встановленому розділом VI цього Порядку, до графи вносяться записи “ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА”, “ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ ДЕКЛАРАЦІЇ-ІНВОЙС” та вказуються номер і дата видачі/оформлення сертифіката/декларації-інвойс, які замінюються.
Якщо в декларації-інвойс не зазначено дату її складення, вихідною датою вважається дата, зазначена в комерційному документі, на якому складена декларація-інвойс.
Графа 8 “Номер елемента, позначки та номери, номер та вид пакування, опис товарів”
Перед описом кожного виду товару(ів) записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товару(ів), що експортується(ються), кількість та вид упаковок. Якщо товар(и) не упакований(і), зазначається кількість одиниць товару(ів) або їх стан (насипом).
Товар(и) слід описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно ідентифікувати. Між елементами, записаними в сертифікаті, не повинно бути вільного місця, кожному елементу повинен передувати порядковий номер. Після виконання в цій графі останнього запису накреслюється горизонтальна лінія, а вільний простір перекреслюється по діагоналі, щоб не залишалося місця для додаткових записів. Якщо відправлення товарів, що експортуються, складається з різних видів товарів і в графі недостатньо місця для опису всіх товарів, їх можна не описувати в графі 8, а зазначити в рахунку-фактурі або в іншому комерційному документі за умови, що номери цих рахунків-фактур або інших комерційних документів будуть зазначені в графі 10 сертифіката.
При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, з яких він складається. Кожний аркуш рахунка-фактури або іншого комерційного документа, що містить відомості про походження товару(ів), засвідчується особистим підписом посадової особи митниці з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 9 “Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3 тощо)”

Зазначається вага брутто (в кілограмах, тоннах) товару(ів), описаного(их) в графі 8, або кількість товару(ів) в інших одиницях виміру.

Графа 10 “Інвойси”

Графа заповнюється за бажанням експортера. У разі заповнення у графі зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначений(і) в графі 8 товар(и).

Графа 11 “Митний дозвіл”

Графа заповнюється посадовою особою митниці.
Після слів “митний підрозділ” зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.
Після слів “Країна або територія видачі” зазначається назва країни - Україна.
Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.
Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці з проставленням особистої номерної печатки.

Графа 12 “Декларація від експортера”

У графі зазначається декларація експортера про відповідність товару(ів) умовам, необхідним для видачі сертифіката, проставляються місце і дата заповнення сертифіката, підпис експортера.

Графа 13 “Запит про перевірки до”

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару(ів) у випадку направлення сертифіката на проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).
Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста, дата запиту про проведення верифікації (перевірки достовірності) та підтвердження преференційного походження товару(ів).
Графа засвідчується підписом посадової особи митного органу країни імпорту товару(ів) та печаткою цього органу.

Графа 14 “Результат перевірки”

У графі зазначаються результати верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.
Після слів “Місце і дата” зазначаються назва міста, дата завершення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката.
Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, з проставленням печатки цього органу.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Post Top Ad